Certificats oficials

Tot immoble ha de disposar dels Certificats Oficials necessaris. Des de Mi Casa del Vallés t'informem de tots els documents, en què consisteixen cadascún d'ells i t'ajudem en la trmitació amb els millors professionals del sector.

Cèdules d'habitabilitat

La cedula d'habitabilitat és el document que acredita que un habitatge cumpleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per Decret i que és apta per èsser destinada a residència humana.

És obligatòria per:

  • Llogar i vendre un habitatge.
  • Contractar els serveis d'aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores corresponents.

Certificats d'eficiència energètica

El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la comformitat de calificació d'eficiència energètica obtinguda i que permet l'expedició de l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

L'0etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de calificació d'eficiència energètica obtinguda per l'edifici o part de l'edifici.

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportment energètic de l'edifici o habitatge que hom vulgui comprar o llogar. També, serveix per oferir opcions a l'usuari sobre com millorar l'eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica dels edificis existents.

El certificat eé obligatori:

  • Des de l'1 de juny de 2013 per a edificis i habitatges existents.
  • Des de l'1 de novembre de 2007 per a edificis de nova construcció.

Inspecció Tècnica d'Edificis

La Inspecció Tècnica d'Edificacions (ITE) és la inspecció per la qual ha de passar tot edifici amb una antiguitat determinada amb el fi de valorar si reuneix tots els requisits de seguretat.

L'obligació de sometre els edificis d'habitatges a inspecció tècnica correspon a:

  • Propietat vertical: als propietaris/propietaries.
  • Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris/propietaries. Aquesta inspecció requereix una visita presencial del tècnic homologat en la que comprovarà els elements comuns de l'immoble tal com les façanes, terrats, instal·lacions de sanejament i fontaneria, etc. En principi no requerirà accedir a habitatges particulars, tret en casos en els que el tècnic ho consideri rellevant.

És obligatoria per:

  • Els edificis plurifamiliars d'habitatges en funció de la seva antiguitat.
  • Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
  • Si l'edifici o els habitatges de l'edifici s'han d'acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

Queden exclosos de l'obligació d'inspecció tècnica aquells edificis d'habitatges que hagin estat declarats inicialment en ruïna per l'órgan local competent i els edificis unifamiliars.

Contacta amb nosaltres