El Govern ha donat llum verda a el nou projecte de Llei que canviarà l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) tribut que paguen els contribuents que compren habitatge usat.

Amb la nova normativa el comprador pagarà els impostos corresponents al seu valor al mercat és a dir el valor de referència aprovat per la Direcció General de Cadastre en entrarà en vigor el gener del 2022 com assegura el Ministeri d'Hisenda.

Aquest canvi està inclòs en el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal aprovat al Congrés dels Diputats.

El valor de mercat serà calculat a partir de el preu de les transaccions dels immobles segons han informat els notaris i registradors de manera que no hi haurà necessitat de visitar els immobles.

El nou valor afectarà no només a l'ITP sinó també a l'Impost sobre successions i donacions. Pel que la Hisenda autonòmica ja no haurà de fer més visites in situ per saber si el contribuent ha tributat pel valor correcte, ja que la base imposable serà el valor de referència aprovat pel Cadastre.