La Generalitat de Catalunya està treballant en la detecció dels contractes de lloguer que no s'ajusten a la Llei 11/2020, de contenció de rendes, per començar a sancionar els propietaris d'habitatges que estiguin fent contractes de lloguer amb preus per sobre de els estipulats en l'Índex de referència de preus de l'lloguer. En aquesta primera fase ja s'han detectat 30 contractes amb irregularitats.

Però, per què es produeixen exactament les possibles sancions? La major part, segons la Generalitat, es produeixen per no fer constar l'Índex de referència en els contractes, el que impedeix comprovar que la renda sol·licitada estigui d'acord amb l'Índex. També es pot donar el cas que no s'hagin individualitzat les despeses que s'inclouen en la renda o que no es detallin les característiques específiques que justificarien superar la renda establerta per l'Índex.
És per això que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori de el Departament de Territori i Sostenibilitat, es posaran en contacte amb els ajuntaments dels municipis en què s'han signat aquests contractes. Els afectats són Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, ​​Badalona, ​​Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus i Tarragona. Aquests tindran un termini de deu dies per manifestar si han d'exercir o no la potestat sancionadora que els correspon en matèria de contenció de rendes. En cas que no ho facin, la Generalitat actuarà sancionant de manera subsidiària i potestativa.

Revisió exhaustiva dels contractes de lloguer

L'Institut Català de l'Sòl (INCASÒL) té a la seva disposició les donades vinculades a les fiances dels contractes, que especifiquen els preus de lloguer de tots els contractes formalitzats. INCASÒL, mitjançant el protocol que s'ha establert, cedeix aquestes dades a l'Agència de l'Habitatge per controlar l'aplicació de la legislació.
Les multes a propietaris que incompleixin la legislació que vol contenir els preus de lloguer poden anar de 3.000 a 90.000 euros, depenent de la gravetat de la infracció. El fet d'establir un preu de lloguer un 20% per sobre de l'Índex pot considerar infracció greu i comportar una multa d'entre 9.000 i 90.000 euros.
En canvi, quan el preu de la renda es superi en menys d'un 20%, la infracció es considerarà lleu i, per tant, la multa pot anar de 3.000 a 9.000 euros. La consideració serà la mateixa quan es produeixin altres infraccions, com per exemple no adjuntar el contracte o no facilitar a l'arrendatari el document que genera el sistema d'indexació dels preus de l'lloguer, amb informació relativa a la valor de l'índex corresponent a un habitatge anàloga.